Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
04
Thứ 5
Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 9
08
Thứ 7
Tháng 9
22
Thứ 7
Tháng 10
04
Thứ 5
Tháng 9
23
Chủ nhật
Tháng 1
13
Chủ nhật
Tháng 9
29
Thứ 7
Từ 100.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
29
Thứ 7
Tháng 8
07
Thứ 3
Từ 2.420.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
02
Thứ 6
Tháng 9
29
Thứ 7
Tháng 10
24
Thứ 4
Tháng 6
15
Thứ 6
Từ 400.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
22
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp