Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 10
04
Thứ 5
Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 10
04
Thứ 5
Tháng 9
29
Thứ 7
Tháng 8
07
Thứ 3
Từ 2.420.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
02
Thứ 6
Tháng 9
29
Thứ 7
Tháng 6
15
Thứ 6
Từ 400.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
17
Thứ 2
Tháng 9
23
Chủ nhật
Tháng 9
08
Thứ 7
Tháng 10
02
Thứ 3
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 9
30
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp