Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
08
Thứ 7
Tháng 9
23
Chủ nhật
Tháng 1
13
Chủ nhật
Tháng 9
29
Thứ 7
Từ 2.420.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
02
Thứ 6
Tháng 9
29
Thứ 7
Tháng 10
24
Thứ 4
Tháng 8
14
Thứ 3
Từ 130.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 200.000 VND
Tháng 9
23
Chủ nhật
Tháng 10
02
Thứ 3
Tháng 8
10
Thứ 6
Tháng 9
30
Chủ nhật
Tháng 9
29
Thứ 7
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 9
22
Thứ 7
Tháng 10
07
Chủ nhật
Tháng 9
29
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp